Rant ve Rant Ekonomisi Nedir?

Son Güncellenme Tarihi : 06 Ocak 22

Rant ekonomisi, rantçı ekonomi veya rant kapitalizmi olarak tanımlamalar getiren “rant” terimiz giderek daha fazla tartışılıyor. Bu iki terim, rant ve kapitalizm terimlerinin yan yana gelmesi nispeten yeni olmasına rağmen, klasik bir ekonomik konsepte dayanmaktadır: Ekonomik rant.

Ekonomik Rant Nedir?
Ekonomik rant, bir kâr içindeki kazanılmamış değerdir. "Rant" terimi, bu kazanılmamış değeri özel olarak ele geçiren birini ifade eder. Başka bir deyişle, rantiye, kendi üretken faaliyetlerinden başka bir temelden kâr elde eden kişidir. Ekonomik rant için ortak bir değer kaynağı, doğal kaynaklardan (toprak, petrol, su, ormanlar, hava sahası, mineraller vb. dahil) gelir. Toprak, yukarıdakilerin en klasik örneklerinden biridir. Ekonominin babası olarak anılan ekonomist ve filozof Adam Smith'in The Wealth of Nations'da belirttiği gibi: "Herhangi bir ülkenin toprakları özel mülkiyet haline gelir gelmez, toprak sahipleri, diğer tüm insanlar gibi, gelir almayı severler. Ekmedikleri ve doğal ürünleri için bile rant talep ederler.” Konut veya ticari mülk kullanımına uygulanan günlük “kira” anlamımız, kazanılmamış arazi artışının başlıca örneklerinden biridir. Kişi bir mülk için kira ödediğinde, bir üretim ya da hizmet için değil, toprak sahibinin (veya bu bağlamda, "kiracı") zaten tekel olduğunu iddia ettiği toprağa sınırlı erişim için ödeme yapıyor demektir.

New York, Hong Kong veya Londra'daki herhangi bir kiracının onaylayabileceği gibi, arazinin piyasa değeri, kıtlığıyla orantılı olarak artar. New York'taki emlak, herhangi bir kırsalındaki emlaktan daha pahalıdır çünkü daha fazla talep görür ve bu nedenle daha kıttır. Ancak doğal kaynakların talebi ve kıtlığı, toplumsal değer birikiminden de etkilenebilir. New York City'deki arazinin piyasa değeri yükselmiş, bunun nedeni toprağın daha zengin olması veya doğal peyzajın kırsal bir çiftlikten daha güzel olması değildir. Manhattan şehir merkezindeki arazi daha fazla rant getirebilir çünkü şehir ekonomik fırsatlar, işletmeler, kalkınma ve kültür açısından daha yoğun bir değere sahiptir. Bu, onu yaşamak için arzu edilir bir yer haline getirir. Bu da daha fazla insanı çekme döngüsünü sürdürür. Böylece onu yaşamak için daha da yüksek değerli bir yer haline getirir. Bu da daha fazla kıtlık ve daha fazla mülk talebi ile sonuçlanır. Bu nedenle, bir New York mülk sahibi, doğal değerin ve çevresindeki toplumun katkıda bulunan değerinin birleşik sonucu olan arazi değerinden yararlanır.

Rantiye kârı, kapitalist kârdan farklıdır. Kapitalist, başkalarının emeğinden değer elde eder. Ancak rekabet gücünü sürdürmek için bu kârı yeniden yatırıma kullanmaya ihtiyacı vardır. Klasik Marksist kapitalist, üretken faaliyetle ilgilenir. Tersine, rantiye, üretken faaliyete yatırım yapmak için böyle bir zorlama altında değildir. Sadece rant üreten tekellerdeki payını genişletmek için kullanılabilecek veya kullanılabilecek temettüler toplar. Rant ve rantiye "işlevsiz yatırımcı" olarak da tanımlamasının nedeni budur.

Marx için, fabrika sahibi ya da sanayi devinin burjuva figürü ikonik kapitalistti. Ancak çağdaş kapitalizm, imalattan çok daha fazlası tarafından kurulur: maddi olmayan mallar kadar diğer hizmet biçimlerini de içerir. İngiliz akademisyen ve ekonomist Guy Standing ve diğerleri, günümüz kapitalizminin giderek daha fazla rantiyeler tarafından şekillendirildiğini savunuyor. Rant olgusu, aşırı fikri mülkiyet yasaları, finansallaştırılmış bir ekonomi ve “platform kapitalizmi” veya başkalarının sermayesinden kâr elde eden şirketler dahil olmak üzere birçok biçim alır.

Ekonomik rant ilkesi oldukça basittir, ancak çağdaş küresel ekonomimizin temelini kökten şekillendirir. Ne yazık ki, rantiye bir ekonomi, serveti azınlığın elinde toplama eğilimindedir. Bu bizi başka bir rant vurgunculuğu biçimine getiriyor: sermaye giderek daha az sayıda şirket ve bireyde yoğunlaştıkça, üretken faaliyette bulunan büyük çoğunluk, kolektif değerin veya emeklerinin karlarını almazlar, ancak borç almaya ihtiyaç duyarlar. Finansal sermayeye sahip olanlardan hayatta kalmak için para talep ederler. Bu da varlık sahiplerine fahiş faiz oranları uygulayarak başkalarının borçlarından kira geliri elde etme fırsatı sağlar. Hem azalan vergi indirimlerinde hem de artan oranlı vergi indirimlerinde daha fazla rantiye fırsatları ortaya çıkar. İkincisi, işçi ücretlerinin düşmesini telafi eder.

Ekonomist Guy Standing'in “Rantçı Kapitalizmin Beş Yalanı”nda açıkladığı gibi, çağdaş kapitalizmin rant arayan aşamasıyla ilgili bazı ciddi endişeler vardır. Standing, rant kapitalizmiyle ilgili endişeleri pragmatik bir perspektiften ele alır: Kapitalizmin ideolojik vaatleri, özel rant yakalama pratiği tarafından baltalanır. 

Rantçı Ekonomi Etik Midir?
Etiğin ekonomi hakkında söyleyecek bir şeyleri olduğu fikri, eşitsizlik konusundaki küresel hoşnutsuzluk arasında hararetli bir tartışma ortamına ulaşmıştır. Ekonomik rantçılığın anlamını irdelenip araştırıldığında: kazanılmamış değerin özel olarak ele geçirilmesi şeklinde bir özet tanım elde ederiz. Rantiye kapitalizmi, genellikle kıtlığın sömürülmesi veya icat edilmesi yoluyla bu tür bir ele geçirmeyi mümkün kılar. Çağdaş kapitalizm, aralarında toprak ve doğal kaynakların özel mülkiyeti, piyasa tekelleri, platformların kullanımı ve abartılı fikri mülkiyet sözleşmelerinin de bulunduğu rant alan kurumlarla doludur. Devletin de kendi rantiyeleri olmasına rağmen, asıl tartışmalı alan devlet aracılığıyla veya özel ortaya çıkarılan özel rantiyelerdir.

İlk başta, rantiyeciliği haklı çıkarabilecek bir etik bulmak, onu kınayan etik çerçeveler bulmaktan daha zor görünür. Rantiyecilik, neredeyse tanımı gereği, kişinin çalışarak kazanmadığı değere el koymasıdır. Doğal kaynaklar söz konusu olduğunda, bu değer, devlete, dünyaya, varlıklar evrenine veya kendi özüne (her bir felsefeye göre) ait olan doğal kaynaklardan gelir. Böyle bir iddianın “doğal bir hak” temeli yoktur. Başkalarının sermayesi, emeği ve kaynakları üzerinde rantiyecilik söz konusu olduğunda, rantiye, rantçı kişi üretken bir faaliyette bulunan kişi değildir. Ve onların fazla değeri el koymaları için hiçbir normatif temel yok gibi görünmektedir. Rantçılık, sosyal bir inşadır, mevcut durumuna ulaşana kadar diğer kapitalizm biçimleriyle birlikte gelişen bir sözleşmedir.

Neden rantçılık bugünün ekonomilerine bu kadar gömülü halde daha derinlerde yer alır? Birincisi, rant vurgunculuğu çok eski bir sistemdir. Temel toplumsal güç yapısı, serflerin ve toprak ağalarının günlerinden kapitalizmden önce gelir. Kapitalizmin popüler eleştirilerinin hararetinde rantiyeciliğin görece rakipsiz kalması, ekonominin finansallaşmasının merkezinde yer almasına rağmen onun gözden kaçma yeteneğinin bir işareti olabilir. Ekonomik gücü ve etkisi açısından bir rantçıyı, bir kapitalistten ayırt etmek zor olabilir. Yine de, ikisi arasında kapitalizmi eleştirenlerin dikkatini çekmesi gereken işlevsel ve temel bir ahlaki fark vardır. Kapitalizmin kâr elde etme gerekçesi, sermayenin üretken harcama temelindedir.

20. yüzyılda, ekonomistlerle en çok ilişkilendirilen etik çerçeve, faydacılıktır. Herkesin daha fazla refahını sağlayan, genellikle ekonomik refah açısından dar bir şekilde anlaşılan bir ekonominin teşvikidir. Bu dar tanımı eleştirenler de vardır: Nobel ödüllü ekonomist Amartya Sen, GSYİH'nın (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) mutlaka vatandaşların mutluluğunun bir göstergesi olmadığına işaret ederek, “refah”ın ne anlama geldiğini araştırdı. Yine Nobel ekonomi Ödüllü Amerikalı ekonomist ve monetarizmin öncüsü Milton Friedman fayda kavramının pratikte önemli bir etkisi olduğunu tartışır.

Faydacılık perspektifinden, rantiye kapitalizmi genel refahı teşvik ediyor mu? Adam Smith'ten Keynes'e kadar ekonomistler, rantiye uygulamalarında hiçbir toplumsal fayda görmezler. Keynes rantiyenin ortadan kalkacağını düşündü; ne yazık ki, Nobelist Paul Krugman'ın belirttiği gibi, bugüne kadar mümkün olmayan bir gerçek olarak karşımıza çıktı.

Ayn Rand'ın önerdiği gibi belirli bir tür laissez-faire yani “bırakın yapsınlar” tarzı bir liberallikte rantiye uygulamalarına dost olunabileceği varsayılabilir. Ancak bu fikri bu tanıma dayandırarak savunanlar yanılıyor olabilir: Ayn Rand, aynı zamanda ahbap-çavuş kapitalizmine de şiddetle karşıydı. Ayrıca, rantiyecilik (özellikle saf bir laissez-faire taraftarının teorik olarak isteyebileceği gibi) bir düzenleme yokluğu değildir. Kaynakların kurumsal olarak onaylanmış bir ele geçirilmesidir ve entelektüel eleştirmenleri ideolojik ayrımların hem “sol” hem de “sağ” taraflarında bolca bulunur.

Peki Rantiyecilik Neden Devam Ediyor?

Her ne kadar uyguladıkları mülkiyet türünün sosyalist, refahçı ve kapitalist ekonomi biçimlerinin yaptığı gibi felsefi bir gerekçesi olmasa da, rant, muhtemelen “özel mülkiyet” teriminin retorik sermayesinden yararlanır. Belki de rant ile diğer kâr türleri arasındaki fark konusunda kafa karışıklığı devam etmektedir. Sosyal yapılar, yerinden edilmesi zor olan güçlü bir sezgisel temele sahiptir. Bu sebeple hem sosyalistlerin ve hem kapitalistlerin toplumdaki eşitsizliğin en büyük katalizörlerinden biri olarak rantçılığı hedeflemelerinin zamanı gelmiştir.Diğer Haberler